Όροι χρήσης

Οι όροι της ιστοσελίδας www.apeirononline.gr «εφεξής Όροι Χρήσης» διέπουν την χρήση και πρόσβαση του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας Apeiron Insurance Project. Οι επισκέπτες οφείλουν να διαβάζουν προσεχτικά τους Όρους Χρήσης που αναφέρονται παρακάτω, καθώς η πλοήγηση και η χρήση του διαδικτυακού τόπου ή η συναλλαγή μέσω αυτού, σημαίνει ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της παρούσας καθώς και την ταυτόχρονη συναίνεση του. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Η Apeiron Insurance Project δύναται να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων στην παρούσα ιστοσελίδα, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση που οι επισκέπτες / χρήστες δεν συμφωνούν με τους παρακάτω όρους χρήσης όπως αυτοί αναγράφονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οφείλουν να απέχουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.apeirononline.gr αποτελεί αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Apeiron Insurance Project και διέπεται  από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκάστοτε χρήστη λόγω ενός μη αποκλειστικού, προσωπικού, περιορισμένου δικαιώματος πρόσβασης, χρήσης και περιήγησης στην ιστοσελίδα και στο δημοσιευμένο περιεχόμενό της.

Προσοχή!
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από τρίτο με οποιοδήποτε τρόπο. Για την αναπαραγωγή, παρουσίαση, μεταβίβαση, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να γίνει με έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση ή/και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλου σκοπού εκμετάλλευσης, πάντα υπό την προϋπόθεση της ευκρινής και διακριτής αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές  χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά τη κρίση των Διαχειριστών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι αντίστοιχοι φορείς  φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, προστατεύονται από τους υφιστάμενους όρους.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας αλλά και με την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία και ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση.

Στην περίπτωση που η Apeiron, κληθεί να καταβάλλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, εκείνος αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να αποζημιώσει  για αυτό το λόγο την Apeiron Insurance Project.

Σε κάθε περίπτωση οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρίας – Δήλωση Αποποίησης

 Η εταιρία Apeiron καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών καθώς και το συνόλου του περιερχομένου  που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, χωρίς να παρέχει καμία ρητή ή όχι εγγύηση για την ακρίβεια, αρτιότητα, ορθότητα, μη παράβαση ή καταλληλότητα  των πληροφοριών αυτών.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις, διακοπές, αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών, ύπαρξη ιών ή για οποιαδήποτε ζημιά και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του χρήστη / επισκέπτη των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και εν γένει του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση, ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού (π.χ.  υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων).

Σύνδεσμοι

Ο χρήστης, έχει την δυνατότητα να μεταφέρεται σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων που αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Apeiron, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρία και κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση του.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την διαθεσιμότητα την νομιμότητα και την ποιότητα των περιεχομένων αυτών των ιστότοπων.

Για τυχόν πρόβλημα, που προκύψει από την επίσκεψή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο, ο οποίος φέρει και την ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Λοιποί Όροι

 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό, το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη θεωρηθεί αντίθετη προς τον νόμο, θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ. Ως εκ τούτου αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήση αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά και εξωδικαστικά, διέπονται και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Εταιρεία παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοσδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας  που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε όπως άμεσα μας ειδοποιήσετε.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

 Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς που κρυπτογραφείται με τη χρήση κλειδιού SSL-128 bit της Verisign, με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128-bit (Secure Sockets Layer).Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

«Cookies»

 Η ιστοσελίδα www.apeironinsurance.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση και εμπειρία σας. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου, που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο. Αυτά αφορούν την εξατομίκευση περιεχομένου, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων, την ανάλυση της επισκεψιμότητας, την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, καθώς και τη βελτίωση των επιδόσεων του δικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας και σελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δύναται να μην έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες και πληροφορίες της ιστοσελίδας μας.

Η αποθήκευση των cookies, γίνεται εφόσον θεωρηθεί απολύτως αναγκαία για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies ?

Όταν επισκέπτεστε τον www.apeironinsurance.gr, αυτός μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω. Οι πληροφορίες συνήθως δεν σας τακτοποιούν απευθείας, αλλά μπορούν να σας παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε:

Τα cookies διακρίνονται στις κατηγορίες:

 

Αναγκαία

 Τα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστικός ένας δικτυακός τόπος, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την αποδοχή  τουλάχιστον των αναγκαίων cookies.

 

 

COOKIE

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

cookielawinfo-checkbox-necessary

0

11 months

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies are used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

0

11 months

Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία “Μη απαραίτητα”.

viewed_cookie_policy

0

11 months

Το cookie ρυθμίζεται από τo GDPR Cookie και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση των cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.

 

Τα cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες του δικτυακού τόπου να κατανοήσουν πώς αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

COOKIE

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

_ga

0

2 years

Πρόκειται για ένα cookie του Google Analytics το οποίο καταγράφει την αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.

_gat_gtag_UA_*

0

1 minute

Πρόκειται για ένα cookie του Google Analytics το οποίο μας παρέχει δεδομένα σχετικά με μοναδικές επισκέψεις του προγράμματος περιήγησης στον ιστότοπό μας.

_gid

0

1 day

Πρόκειται για ένα cookie του Google Analytics το οποίο καταγράφει την αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας.

Ρυθμίσεις για τα cookies

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές των cookies, επιλέγοντας πια θέλετε να λειτουργούν και ποια όχι. Τα απαραίτητα cookies είναι υποχρεωτικά για την λειτουργία του ιστοτόπου και δεν μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε

Ασφάλεια της Ιστοσελίδας

 

Η εταιρία, έχει λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ασφάλεια και προστασίας της περιήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα, χωρίς να εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά από την χρήση της ιστοσελίδας. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό τόπο, παρέχεται με πρωτοβουλία του χρήστη, οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει κάθε απαραίτητο λογισμικό και εξοπλισμό για την προστασία της συσκευής του.

 

Η ιστοσελίδα στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο τα στοιχεία της διεύθυνσης  ταχυδρομείου του, το όνομα και το επώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύει ο χρήστης να ενδιαφέρει για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την Εταιρεία.